GlotPress

Translation of Back office: vi

1 2 3 154
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Template saved successfully. Mẫu được lưu thành công. Details

Template saved successfully.

Mẫu được lưu thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-24 09:50:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Template canceled successfully. Mẫu bị hủy bỏ thành công. Details

Template canceled successfully.

Mẫu bị hủy bỏ thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-24 09:50:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Prevent the user to buy if one element is out of the area Ngăn người dùng mua nếu một yếu tố nằm ngoài khu vực Details

Prevent the user to buy if one element is out of the area

Ngăn người dùng mua nếu một yếu tố nằm ngoài khu vực

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-24 09:50:14 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must set the available colors for your customers as you selected "pre-defined set of colors" Bạn phải đặt màu có sẵn cho khách hàng khi chọn "bộ màu được xác định trước" Details

You must set the available colors for your customers as you selected "pre-defined set of colors"

Bạn phải đặt màu có sẵn cho khách hàng khi chọn "bộ màu được xác định trước"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-24 09:50:14 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No product(s) selected. You need to assign the printing method to at least one product to save it. Không chọn (các) sản phẩm. Bạn cần gán phương pháp in cho ít nhất một sản phẩm để lưu nó. Details

No product(s) selected. You need to assign the printing method to at least one product to save it.

Không chọn (các) sản phẩm. Bạn cần gán phương pháp in cho ít nhất một sản phẩm để lưu nó.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-24 09:50:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke automatically applies the same image for all variants, if you wish you can replace it with the proper image for each variant. Zakeke tự động áp dụng cùng một hình ảnh cho tất cả các mẫu mã, nếu bạn muốn, bạn có thể thay thế hình ảnh đó bằng hình ảnh thích hợp cho từng mẫu mã. Details

Zakeke automatically applies the same image for all variants, if you wish you can replace it with the proper image for each variant.

Zakeke tự động áp dụng cùng một hình ảnh cho tất cả các mẫu mã, nếu bạn muốn, bạn có thể thay thế hình ảnh đó bằng hình ảnh thích hợp cho từng mẫu mã.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-15 15:52:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload your own shape Tải lên hình dạng của riêng bạn Details

Upload your own shape

Tải lên hình dạng của riêng bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import from Zakeke library Chuyển nhập từ thư viện Zakeke Details

Import from Zakeke library

Chuyển nhập từ thư viện Zakeke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload selected files Tải lên các tệp đã chọn Details

Upload selected files

Tải lên các tệp đã chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:42 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file selected Không có tệp nào được chọn Details

No file selected

Không có tệp nào được chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the shapes category Chọn thể loại hình Details

Select the shapes category

Chọn thể loại hình

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select files Chọn tệp Details

Select files

Chọn tệp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image does not have a transparent border of at last 1px wide. Hình ảnh không có viền trong suốt rộng 1px cuối cùng. Details

Image does not have a transparent border of at last 1px wide.

Hình ảnh không có viền trong suốt rộng 1px cuối cùng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error generating mask Lỗi tạo mặt nạ Details

Error generating mask

Lỗi tạo mặt nạ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:46 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Nothing found. Không tìm thấy gì cả. Details

Nothing found.

Không tìm thấy gì cả.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 10:37:46 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 154
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as